Vážení návštěvníci,

ke dni 25. 5. 2018 vstoupila v platnost nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji
„GDPR“. V souvislosti s tím bychom Vás rádi touto cestou požádali o souhlas s použitím osobních
údajů za účelem servisu a řádné informovanosti o službách zákaznického programu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem řádného poskytování služby ze strany
INFINATURA.CZ

Jde o údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jako název právnické osoby, IČ, DIČ, jméno,
příjmení, datum narození, trvalé bydliště), nebo které dále využíváme pro vzájemnou komunikaci (e-mail, telefon, kontaktní adresa) nebo údaje pro ověření totožnosti (IP adresa). Abychom Vás mohli plně informovat o aktualitách, změnách nebo možnostech našich služeb, rádi bychom od Vás získali souhlas se zasíláním našich sdělení a s využitím údajů, které jsou vedené pod Vašimi přístupovými údaji s uživatelským jménem na webových stránkách infinatura.cz Rádi bychom Vás zároveň informovali, že dochází v souvislosti s GDPR i ke změně Všeobecných obchodních podmínek. Změny ve Všeobecných obchodních podmínkách souvisí s poskytnutím informací o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Další informace o
zpracování těchto údajů naleznete na webu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI INFINatura CZ s.r.o.

Poskytovatelem služeb je INFINatura CZ s.r.o., Hněvotín 562, 783 47 Olomouc – Hněvotín, IČO:
07126301. Pokud využíváte služby INFINatura CZ, svěřujete nám Vaše osobní údaje. Ochranu Vašich dat bereme vážně.

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba. Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii (například příchozích nebo odchozích zásilek) v rámci služby. Nejvíce osobních údajů zpracováváme z poptávkového procesu, tedy když poptáváte naše služby, (sídlo, poštovní adresa, založení společnosti, po boxy a další). Určité množství údajů je povinné, jde o údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jako název subjektu, IČ, DIČ, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště), nebo které klienti dále uvádí ve své poptávce (e-mail, telefon, kontaktní adresa) nebo další jako IP adresa a podklady, které následně vyžadujeme pro ověření totožnosti. Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy Uživatele transparentně informujeme. Na vyžádání je INFINatura CZ povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).

ZPRACOVATELÉ

INFINatura CZ je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje
jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo zástupcům a to pouze v míře
nezbytné pro účely zpracování. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. 

PROVOZNÍ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření
sdělení týkajících se pouze našich vlastních služeb. Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání provozních sdělení zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto zásad. Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je provozním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy provozním obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

COOKIES

Používáme Cookies k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám infinatura.cz
(získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ
použitého prohlížeče). V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány
moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme
nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Právo na výmaz a právo být zapomenut

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný
účel potřebné, budou smazány. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a souhlas odvoláte, osobní údaje, kde jsme v pozici správce, budou vymazány. Zde je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. Žádost je možné zaslat e-mailem na info@infinatura.cz

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření osobních údajů
  • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz, žádá místo toho o omezení jejich použití
  • jako správce již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • jste jako subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Žádost je možné zaslat e-mailem na info@infinatura.cz

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel/klient/zákazník zjistí nebo se domnívá, že INFINatura CZ provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn  tento stav.

KONTAKTY
E-mail: info@infinatura.cz
Telefon : +420 775 193 438